Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad van onze school zitten 2 ouders en 2 personeelsleden. De MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en organisatie die betrekking hebben op de eigen school. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR reglement op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen. Er zijn verschillen in bevoegdheden van ouders in de MR en personeelsleden in de MR. Aan de MR wordt door de directeur advies gevraagd bijv. over inzet van financiële middelen, benoeming schoolleiding, zaken m.b.t. veiligheid en gezondheid. Aan de MR wordt door de directeur instemming gevraagd  bijvoorbeeld over vaststelling of wijziging van het schoolplan, veranderingen van onderwijskundige doelstelling, het beleid m.b.t. ouderbetrokkenheid bij de school. Ouders/verzorgers van kinderen kunnen in de MR worden gekozen waarvoor in het reglement procedures zijn vastgelegd. Dat geldt ook voor de personeelsleden van de school.

Gedurende het schooljaar 2018/2019 zitten namens de ouders Pietsje Planting en Jaco de Jong in de MR. Namens het personeel nemen Joke van der Veen en Jellya Bosma zitting. Er wordt ongeveer 6 keer per jaar op een avond vergaderd.

Onderstaand het jaarverslag van het schooljaar 2018-2019.

Jaarverslag 2017 – 2018

Pagina delen: