Leren lezen, schrijven & verder ontwikkelen

Groep 3 & 4

Groep 3 & 4
In groep 3 zitten 7 leerlingen en in groep 4 zijn er 12.
Van maandag t/m vrijdag geeft juf Joke les aan de groepen komt juf Berber extra hulp bieden, waardoor we optimale instructie kunnen geven.
De schooltijden staan op de website vermeld; Het is fijn als we de lessen op tijd kunnen beginnen, vandaar dat we u vragen uw kind op tijd naar school te brengen. Vanaf 8.15 uur is er een leerkracht op het plein aanwezig.

Groep 3
Taal, spelling en lezen
In groep 3 wordt de basis gelegd voor het lezen. Het is van enorm belang dat kinderen in deze groep ook thuis veel lezen en in aanraking komen met verschillende soorten boeken. Het lezen en spellen in groep 3 wordt aangeleerd met behulp van de methode Veilig Leren Lezen, de Kim versie. Deze methode bestaat uit 12 delen (“kernen”). We geven bij iedere Kern de aangeleerde woordjes mee naar huis om te lezen. We vragen u als ouder om minimaal 5 minuten per dag even met uw kind deze woordrijtjes te oefenen. Rond Kerst kennen de kinderen alle letters en gaan we het aangeleerde uitbreiden met langere woorden en het opbouwen van zinnen.

Schrijven
Ook schrijven is in deze groep belangrijk. Ook hier wordt weer de basis gelegd voor het snelle en nette schrijfwerk in de andere groepen. Als uw kind thuis aan het schrijven is, wilt u dan letten op de pengreep en de zithouding.

Rekenen
Met rekenen beginnen we met tellen, daarna gaan we stap voor stap over naar het optellen en aftrekken t/m 20.

Groep 4
Taal, spelling en lezen
In groep maken we gebruik van een andere methode voor taal, namelijk Taal op Maat. Er is o.a. aandacht voor woordenschat (betekenis van woorden), verhalen schrijven, taalbeschouwing en spreken en luisteren.
Naast deze methode is er een aparte methode voor spelling, te weten Taal op Maat.Om met de woorden van deze methode te oefenen, kunnen de kinderen thuis inloggen op www.bloon.nl.
Voor het technisch lezen maken we gebruik van Timboektoelezen. Op school is een bibliotheek aanwezig waar kinderen ook boeken mogen lenen om thuis te lezen.

Schrijven
Tijdens het schrijven leren de kinderen in groep 4 de hoofdletters in schrijfletters en wordt er verder geoefend met het aan elkaar schrijven van woorden.

Rekenen
Voor rekenen is het van belang de optel- en aftreksommen t/m 20 te blijven oefenen, zodat dit geautomatiseerd wordt en kinderen ze, bij wijze van, uit het hoofd kennen. Dit geldt ook voor de tafels van 1,2,3,4,5 en 10.

 

 

Pagina delen: