Oudergeledingen: MR en klankbordgroep

 

 

Ouderpanel >Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit een aantal ouders die actief willen meedenken en meedoen met de schooldirecteur. De klankbordgroep wordt door de directeur actief betrokken bij de ontwikkelingen van het schoolgebouw, voorgenomen beslissingen en te nemen maatregelen. De klankbordgroep heeft een signalerende en adviserende rol.

de heer J. de Jong Otterweg 4 8538 XD Bantega  0514-551557
Mevr. J. Tabak
secretaris
 De Akkers 43 8536 VD Oosterzee  06-46726418
de heer S. van der Brug Herenweg 62 8536 TP Oosterzee 0514-542486
Mevr. H. van der Wal Molenweg 6 8536 TL Oosterzee 0514-562901

De voorzitter van MR en ouderpanel is dit schooljaar mevr. N de Kraker, leerkracht. Zij wordt dit schooljaar vervangen door mevr. W. Steenstra, leerkracht.

 

Medezeggenschapsraad.

In de medezeggenschapsraad van onze school zitten 2 ouders en 2 personeelsleden. De MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en organisatie die betrekking hebben op de eigen school. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR reglement op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen. Er zijn verschillen in bevoegdheden van ouders in de MR en personeelsleden in de MR. Aan de MR wordt door de directeur advies gevraagd bijv. over inzet van financiële middelen, benoeming schoolleiding, zaken m.b.t. veiligheid en gezondheid. Aan de MR wordt door de directeur instemming gevraagd  bijvoorbeeld over vaststelling of wijziging van het schoolplan, veranderingen van onderwijskundige doelstelling, het beleid m.b.t. ouderbetrokkenheid bij de school. Ouders/verzorgers van kinderen kunnen in de MR worden gekozen waarvoor in het reglement procedures zijn vastgelegd. Dat geldt ook voor de personeelsleden van de school.

Namens   ouders:
Dhr. S. van der Brug Herenweg 62 8536 TP Oosterzee 0514-542486
Dhr. J. de Jong Otterweg 4 8538 XD Bantega 0514-551557
Namens personeel:
Mevr. J. Bosma
Mevr. N. de Kraker-Woudwijk

*) De leden van de Klankbordgroep en de MR vergaderen gezamenlijk.

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad functioneert op bovenschools niveau en bespreekt met het bestuur de zaken die meerdere scholen van de stichting aangaan. De GMR heeft net als de MR advies- en/of instemmingsrecht over zaken die genoemd zijn in het GMR reglement. De GMR bestaat voor 50% uit ouders en voor 50% uit personeelsleden. De GMR wordt gekozen door de leden van de medezeggenschapsraden van de vijftien scholen. Zie voor verdere informatie website: www.cbo-meilan.nl

 

Pagina delen: